Stress och press vanligare i kvinnodominerade yrken

25 november, 2020

Många som arbetar i vård, omsorg och skola är under hård press, eftersom de utsätts för en kombination av höga krav och litet eget inflytande. Totalt har sex av tio sysselsatta alldeles för mycket att göra på jobbet, visar Arbetsmiljöverkets undersökning.


Arbetsmiljöverket gör regelbundet undersökningar av hur landets sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. Nu publiceras den senaste rapporten, Arbetsmiljön 2019. Den uppdelade arbetsmarknaden, där kvinnor oftare har yrken som innebär kontakt med människor, återspeglas i resultaten.

Många på svensk arbetsmarknad uppger att de har alldeles för mycket att göra på jobbet.  Anställda i kvinnodominerade branscher – vård, omsorg och utbildning – utsätts även för höga krav i kombination med liten egen kontroll. Det kan till exempel vara att inte hinna tänka på annat än arbetet, tvingas hoppa över lunchen varje vecka och inte kunna påverka hur arbetet är upplagt eller när det ska utföras. Så beskriver ungefär var tredje anställd inom vård, omsorg och utbildning sin arbetsdag. Höga krav och litet inflytande över sitt arbete är en känd stressfaktor som kan leda till psykosociala påfrestningar och besvär.

Dessa branscher ligger också i topp när det gäller jobb som upplevs vara psykiskt ansträngande. En tredjedel av sysselsatta i vård, omsorg och utbildning har ett arbete som är i hög grad psykiskt ansträngande.

Det är dubbelt så vanligt att kvinnor utsätts för hot och våld på sina arbetsplatser. Nära två av tio kvinnor, jämfört med en av tio män, har utsatts för våld eller hot om våld i arbetet någon gång under det senaste året. Störst är problemen inom vård och omsorg. Där har mer än var tredje medarbetare drabbats.

Fakta om arbetsmiljöundersökningen:

Arbetsmiljöundersökningen görs vartannat år av Arbetsmiljöverket och visar hur de sysselsatta upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. Rapporten baseras på Statistiska centralbyråns undersökningar och har besvarats av 7 000 personer via telefon, varav 3 700 även deltog i en enkät.

Resultatet i den här rapporten bygger på data som samlats in från hösten 2019 till våren 2020.

Läs hela rapporten: 

Arbetsmiljön 2019

Några resultat från arbetsmiljöundersökningen 2019:

  • 64 procent upplever att de har en för hög arbetsbelastning, med alldeles för mycket att göra.
  • 23 procent upplever att de har arbeten med hög anspänning, en kombination av höga krav och liten kontroll över sitt eget arbete.
  • 19 procent svarar att de har varit utsatta för luftföroreningar minst en fjärdedel av arbetstiden.
  • 72 procent anser att de har ett intressant och stimulerande jobb.
  • 13 procent svarar att de varit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet minst en gång under det senaste året.
  • 11 procent av kvinnorna och två procent av männen svarar att de har varit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet under det senaste året. Var fjärde ung kvinna har drabbats.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För mer information, kontakta Altea AB.