Vissa lättnader kring spårbarhet av farligt avfall från hushåll

27 november, 2020

Från och med 1 december gäller förändrade regler för vissa yrkesmässiga transportörer och insamlare kring att anteckna och rapportera in farligt avfall från hushåll.

Undantag för yrkesmässiga transportörer 
6 kap. 22 § avfallsförordningen:
När det gäller farligt avfall från hushåll gäller skyldigheten att anteckna uppgifter och lämna uppgifter till avfallsregistret inte längre en transport till en återvinningscentral. 

Detta undantag gäller endast transporter som utförs av kommunen eller någon som kommunen anlitar från 

  1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall eller 
  2. en fastighet där avfallet har producerats.

Ett exempel på ”obemannade insamlingsplatser” är batteriholkar och ett exempel på ”mobila bemannade insamlingsplatser” ambulerande farligt avfall-insamling med lastbil. Med en ”fastighet där avfallet har producerats” avses till exempel den fastighet där ett hushåll finns, såväl enfamiljs- som flerfamiljsfastigheter. 

6 kap. 23 § avfallsförordningen:
När det gäller farligt avfall som har producerats av hushåll ska uppgifter enligt 6 kap. 2 § avfallsförordningen (se de fem aspekter som anges där) antecknas senast två dagar efter att avfallet har lämnats till en behandlare. 

Även detta undantag gäller endast transporter som utförs av kommunen eller någon som kommunen anlitar från 

  1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall eller 
  2. en fastighet där avfallet har producerats. 

Undantag för insamlare
När det gäller farligt avfall från hushåll gäller skyldigheten att anteckna uppgifter och lämna uppgifter till avfallsregistret inte längre insamling på en återvinningscentral eller en obemannad eller mobil bemannad insamlingsplats. 

Undantaget gäller endast när kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall som lämnas av 

  1. hushåll eller 
  2. en transportör som transporterar avfall från 
    a. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall eller 
    b. en fastighet där avfallet har producerats. 

Transportdokument
Samtidigt som lättnader alltså införs vad gäller anteckningsskyldigheten skärper regeringen kraven genom att det nu även ska krävas transportdokument vid transport av farligt avfall från hushåll. Transportdokument ska upprättas av den som i yrkesmässig verksamhet transporterar farligt avfall som har lämnats av hushåll. Regeringen hänvisar till att kravet på att transportdokument ska finnas vid den här typen av transporter följer av avfallsdirektivet. 

Detta innebär krav på transportdokument för till exempel insamling av farligt avfall från batteriboxar, påhängsbehållare för smått elavfall på fyrfackskärl eller insamling av smått elavfall i olika typer av behållare i anslutning till exempelvis livsmedelsbutiker. 

Mer info:

Ändrings-SFS 2020:937 till avfallsförordningen (2020:614).

Regeringens pressmeddelande 12 november

Informationen kommer från Avfall Sverige.

För mer information, kontakta Altea AB.