Bygg- och fastighetsmål – december 2020

31 december, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under december 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


F 8511-19
En kommun har genom fastighetsreglering tagit mark i anspråk för allmän plats enligt detaljplan. Marken är upplåten med tomträtt. Trots att det saknas uttryckliga bestämmelser i FBL som likställer tomträtt och tomträttshavare med fastighet och fastighetsägare när det rör fastighetsreglering som liknar tvångsförvärv, finns det enligt MÖD inte skäl att bedöma en tomträttshavares rätt till ersättning för intrång i tomträtten på annat sätt än för en fastighetsägare. Tomträttshavaren har således rätt till ersättning för intrånget enligt 4 kap. ExprL.


P 12175-19
En fastighetsägare har sökt bygglov för en större garagebyggnad med en byggarea som motsvarar en ruta på detaljplanen som visar plats för parkeringsändamål. Marken får enligt planen bebyggas med uthus och garage. MÖD ansåg att planen inte medgav en viss storlek på byggrätt. Ansökan ska därför prövas enligt de generella bestämmelserna för bygglov. Domstolen fann att garagebyggnaden genom sin storlek inte var förenlig med de värden som planen avsåg att bevara.


P 13376-19
Mål om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. En planbestämmelse är inte otydlig även om den i en central del inte överensstämmer med planbeskrivningen. Eftersom planbestämmelsen, som tillåter flerbostadshus, inte är otydlig finns det inte utrymme att tolka bestämmelsen utifrån planbeskrivningen, som anger att byggrätten revideras från flerbostadshus till villor. Det är därför förenligt med detaljplanen att uppföra flerbostadshus. Domstolen har dock upphävt byggloven då det varit fråga om nya huvudbyggnader som i sin helhet ska uppföras med en annan takkulör än den som framgår av en uttrycklig planbestämmelse.


P 13388-19
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bygglov kan ges för ett tvåbostadshus utanför ett område med detaljplan trots att det i den gällande översiktsplanen anges att vägarnas standard i området är dåliga. Åtgärden har också ansetts förenlig med kraven i 2 kap. 6 § PBL och 8 kap. 9 § PBL samt har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet i PBL:s mening.


F 1773-19
Klander av en samfällighetsförenings stämmobeslut samt fråga om ett ombuds behörighet att företräda föreningen. Stämman har genom ett beslut om ändring av stadgarna generellt undantagit vissa fastigheter från bl.a. skyldigheten att skjuta till medel för framtida förvaltning. Beslutet har upphävts eftersom det innebär att den gemensamma förvaltningsskyldigheten sätts ur spel. Eftersom fullmakten för ombudet inte har återkallats gäller fullmakten, trots att det enligt ett protokoll från en senare föreningsstämma har beslutats att ombudet inte längre ska företräda föreningen.


F 12819-19
Ägaren till en större skogsfastighet har ansökt om avstyckning av ett mindre område där en bagarstuga är belägen. Området har överlåtits till den ideella förening som nyttjar och sköter bagarstugan. Den sökta avstyckningen ligger i ett naturreservat, vars syfte är att bevara kultur- och naturmiljö. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att fastighetsbildning kan ske utan att syftet med reservatet motverkas (3 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen).

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.


För frågor eller information, kontakta Altea AB.