Cirkulära ekonomin stärks av Klimatklivet

21 december, 2020

Naturvårdsverket har under hösten beslutat om flera större åtgärder inom plaståtervinning och biogas. Investeringarna genom Klimatklivet bidrar till att både minska utsläppen och stärka den cirkulära ekonomin i Sverige. Sedan november har Naturvårdsverket beslutat om medel till 170 åtgärder som tillsammans minskar utsläppen och bidrar till grön omställning.


Trots en Coronakris visar investeringsviljan och bredden av åtgärder att många företag, organisationer och kommuner är beredda att satsa på gröna investeringar och ställa om sina verksamheter till mer långsiktigt hållbara alternativ. Under hela 2020 har totalt 524 nya beslut fattats, tillsammans med tidigare beslutade åtgärder beräknas utsläppen minska med 1,8 miljoner ton koldioxid per år.

Biogas bidrar till omställning för tunga transporter

Under hösten 2020 har Klimatklivet beviljat stöd till bland annat större anläggningar som ökar användningen av biogas. En av dem är Orangegas Sverige AB som fått 36 miljoner kronor i investeringsstöd för att uppgradera och förvätska biogas för tunga fordon.

Även Gasum AB har sammanlagt beviljats drygt 312 miljoner kronor för biogasåtgärder med flytande biogas i Borlänge och Mörbylånga kommun. Genom att ersätta diesel med flytande biogas kan åtgärden i Mörbylånga minska utsläppen med 334 600 ton koldioxid per år. Etablering av den här typen av produktionsanläggningar innebär nya förutsättningar i klimatarbetet och ger en grund att bygga vidare på inom fossilfri energi och infrastruktur för tankstationer och bränsle. Flytande biogas bidrar till omställningen av förnybara bränslen för tunga transporter.

Flera satsningar på plaståtervinning 

Genom ökad återvinning av plast minskar utsläppen. Gemensamt för åtgärderna i Klimatklivet är att andelen plast som går till förbränning minskar och att plasten istället används till nya produkter. En återvinningsanläggning som fått 30 miljoner kronor i stöd är Plaståtervinning i Ängelholm AB som beräknas minska utsläppen med totalt 330 000 ton koldioxid.

Ytterligare ett företag som bygger ut sin verksamhet är Svensk plaståtervinning i Motala AB som har fått drygt 105 miljoner i stöd från Klimatklivet för två   större åtgärder som förbättrar återanvändningen av plast. Sammanlagt kommer åtgärderna bidra till att minska utsläppen av koldioxid med motsvarande totalt 878 295 ton koldioxid. 

Slutligen har Novoplast AB utanför Örebro beviljats drygt 15 miljoner i stöd för en åtgärd som ökar återvinningen av plastavfall. Sammanlagt bedöms åtgärden leda till minskade utsläpp motsvarande 11 600 ton koldioxid per år.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet öppnar den 18 januari 2021.

Informationen kommer från Naturvårdsverket. 

För mer information kontakta Altea AB.