Farliga ämnen i vanliga varor

2 december, 2020

Sedan 2017 har Kemikalieinspektionen genomfört tio kartläggningar av ämnen som finns i vanliga varor och material så som plast, gummi, silikon, papper och papp. Genom kartläggningarna har myndigheten skapat ökad kunskap om var det förekommer farliga ämnen som ännu inte är begränsade inom EU. Kemikalieinspektionen har nu redovisat resultatet av kartläggningsuppdraget till regeringen.


Regeringen gav i december 2016 Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Kunskapen om var farliga ämnen finns är viktig för myndigheternas arbete och för att förenkla för företagen i arbetet med att byta ut farliga ämnen vid utveckling av nya produkter.

Stora mängder insamlad data ger grund för framtida arbete

Data från kartläggningarna har också använts av andra. Till exempel använder miljömärkningen Svanen data från kartläggningen som referens till nya kriterier för engångspåsar, slangar och tillbehör för medicinskt bruk och Toxikologiska rådet har initierat ett metodutvecklingsprojekt för att upptäcka potentiella kemikaliehot. En av utgångspunkterna för projektet är erfarenheter samt data från kartläggningsuppdraget.

Kemikalieinspektionen har uppdaterat PRIO-guiden med en helt ny sökmöjlighet, den så kallade materialmodulen, där man kan söka information om ämnens möjliga förekomst i olika material. Kartläggningsuppdraget är en viktig källa till materialmodulen och sammanställningen av data i en databas i kartläggningsarbetet har varit en förutsättning för att den nya sökmöjligheten har kunnat utvecklas. Samlad kunskap om farliga ämnen i material, såsom i PRIO, är ett viktigt verktyg för att ställa miljökrav vid inköp eller upphandling inom näringsliv och offentlig verksamhet.Rapporterna från kartläggningarna publiceras på Kemikalieinspektionens webbplats

Läs Rapport 3/20: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.