Miljömål – december 2020

31 december, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


M 12143-19
Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift mot bortledning av grundvatten i samband med täktverksamhet. Ett bolag hade i samband med ansökan om dispens även ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet samt viss vattenverksamhet inom vattenskyddsområdets yttre zon. MÖD har ansett att det som sökanden anfört inte utgör särskilda skäl för dispens från förbudet och att ett avslag på dispensansökan inte är oproportionerligt vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken. MMD:s beslut att avslå ansökan om dispens och tillstånd har därför varit riktigt.

M 9839-19
Anmälan om avverkning. MÖD har bedömt att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att, av hänsyn till lavskrikan, helt förbjuda den anmälda avverkningen. Utredningen har inte heller bedömts ge stöd för att tillåta avverkningen utan att samtidigt förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Målet har återförvisats till Skogsstyrelsen för prövning av vilka åtgärder som kan bli aktuella.


M 13443-19
Ansökan om tillstånd till värmepumpanläggning. MÖD har ansett att det inte är klarlagt att den sökta åtgärden uppfyller miljöbalkens krav på hushållning med energi och lämplig lokalisering. MÖD har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt nämndens beslut att avslå tillståndsansökan.

M 4075-20
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en avloppsanläggning med endast en trekammarbrunn och ”reningsbrunn” inte uppfyller miljöbalkens krav på avledande och rening.


M 5346-19
Vid en vattenlagsförrättning 1926 gavs tillstånd att sänka en sjö. Vid sjön byggdes 2010 och höjdes 2012 en tröskeldamm utan tillstånd. Därefter anmälde det alltjämt aktiva sjösänkningsföretaget att det önskade sänka dammen 20 cm p g a för hög vattennivå i sjön. Länsstyrelsen ansåg att sjösänkningsföretaget hade rätt att genomföra sänkningen men mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och förbjöd sänkningen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att sjösänkningsföretagets tillstånd gäller och att den anmälda åtgärden är en tillåten rensningsåtgärd. Länsstyrelsens beslut har fastställts.

M 2119-20
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte har funnits särskilda skäl för strandskyddsdispens för att bygga om en komplementbyggnad till ett bostadshus.

M 7353-19
Föreläggande avseende bullerstörningar från en idrottsanläggning: Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att buller från den mycket omfattande organiserade verksamheten på en relativt stor idrottsanläggning, belägen i ett bostadsområde, ger upphov till sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken. Störningarna har inte ansetts vara av sådan omfattning att verksamheten måste förbjudas men det finns skäl att förelägga kommunen att vidta vissa försiktighetsmått för att begränsa bullerpåverkan. Med hänsyn till förhållandena i detta fall har domstolen ansett att det är rimligt att föreskriva vissa tidsbegränsningar. Bullerskydd har däremot inte ansetts vara en miljömässigt motiverad och rimlig åtgärd. Miljönämndens beslut har därför fastställts vad gäller tidsbegränsningar men upphävts avseende kravet på bullerskydd. När det gäller den oorganiserade verksamheten och andra störande aktiviteter har Mark- och miljööverdomstolen delat underinstansernas bedömning att visa ärendet åter till miljönämnden för vidare utredning och ställningstagande till eventuella försiktighetsmått.

M 11429-18
Fastighetsägare har av länsstyrelsen med stöd av 26 kap. 11 § andra stycket miljöbalken förelagts att ta bort fyra hinder över en enskild skogsbilväg. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att hindren – anordningar med bommar, vajrar och delar av rullcontainrar – är att jämställa med stängsel. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att de uppenbart endast är avsedda att utestänga allmänheten från att använda skogsbilvägen i enlighet med allemansrätten. Det allmännas intresse av att upprätthålla den allemansrättsliga tillgången till området har i detta fall ansetts väl överväga fastighetsägarnas intresse av att minska risken för skada i området till följd av allmänhetens utnyttjande av allemansrätten eller olovliga framfart med motorfordon. Föreläggandet har i den delen ansetts vara proportionerligt och befogat.

M 9717-19
MÖD har upphävt ett föreläggande att ta bort en intagsledning för havsvatten. Ett bolag anmälde vid upprepade tillfällen vattenverksamhet för utläggande av ledningen och länsstyrelsen meddelade försiktighetsmått. När ledningen lagts ut konstaterade länsstyrelsen att utförandet avvek från vad som angetts i anmälan och att ålgräs etablerat sig i området. MÖD har ansett att en sju år gammal bottenundersökning inte är ett godtagbart underlag och att åtgärdens tillåtlighet borde ha prövats på nytt med hänsyn till ålgräsförekomsten. MÖD har dock ansett att ett föreläggande att ta bort ledningen är alltför ingripande i detta fall.

M 10721-20
MÖD har godtagit en kommuns påstående om rådighet över vatten för att bedriva vattenverksamhet som är önskvärd från allmän miljösynpunkt och som främjar fisket.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.


För frågor eller information, kontakta Altea AB.