Samhällsekonomisk vinst av gemensamma klimat- och luftåtgärder

22 december, 2020

Gemensamma åtgärder för klimat och luft kan spara både tid och pengar för samhället. Det visar Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020.


Växthusgaser och luftföroreningar kommer ofta från samma aktiviteter. Genom rätt vägval finns stora samhällsvinster att hämta. De sektorer som lyfts fram i rapporten är transporter, el- och fjärrvärme, bostäder och lokaler, industri och jordbruk då de har särskilt stora beröringspunkter mellan luft och klimat. 

Viktiga områden för det fortsatta klimat- och luftvårdsarbetet är:  

  • Satsa på energi- och resurseffektivisering  
  • Undvik förbränningsbaserad energiproduktion, så långt det är möjligt 
  • Om förbränning av biobränslen ändå behövs, centralisera till större anläggningar och komplettera med teknisk rening 
  • Undvik ensidig satsning på biodrivmedel för transporter 
  • Fortsätt satsa på ökad elektrifiering av transporter 
  • Minska trafikarbetet med fokus på tätbebyggda områden  

Många åtgärder kan göras gemensamt men det finns vissa fallgropar. Med hjälp av paketlösningar är det möjligt att balansera de konflikter som är svåra att undvika helt, till exempel när det gäller klimatåtgärder för en ökad användning av biodrivmedel. 

Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020

Informationen kommer från Naturvårdsverket. 

För mer information kontakta Altea AB.