Kategoriarkiv: Allmänna

Utsläppen minskade i EU men ökade i Sverige

3 april, 2019

Preliminära siffror från EU-kommissionen visar att 2018 års utsläpp inom EU:s utsläppshandel (EU ETS) minskade med cirka 4 %. Den största anledningen till detta är minskad kolanvändning för elproduktion inom EU. Det gällde särskilt utsläpp från stenkolsanvändning. Läs mer

Ny handbok om dricksvatten

14 februari, 2019

Klimatförändringar får stora konsekvenser för dricksvattenproduktionen i landet. Livsmedelsverket har därför, tillsammans med flera andra myndigheter, tagit fram en ny handbok som kan användas av kommuner och vattenproducenter. Den digitala handboken Kaskad går igenom vilka förutsättningar för dricksvattenproduktion som finns i varje enskild kommun. Boverket är en av de myndigheter som har deltagit i arbetet med handboken.

Läs mer

Höjd energiskatt, koldioxidskatt på bränslen samt skatt på kemikalier i viss elektronik

9 februari, 2019

Regeringen föreslår i en promemoria att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet ska slopas. Vidare föreslås slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk. Slutligen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik ska höjas.

Läs mer

Ny rapport visar vilka främmande arter

25 januari, 2019

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt drygt 1000 främmande arter av växter, svampar och djur. Resultatet visar att hälften av de genomgångna arterna nu eller på sikt kan åstadkomma ekologiska effekter på svensk natur. En del av arterna har redan effekter.

Läs mer

Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka företag som handlar med Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden. Näringslivet måste följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för alla tänkbara utfall.

Läs mer

Naturvårdsverket instiftar Miljömålspriset

11 januari, 2019

Miljömålen har funnits i 20 år. För att inspirera till fortsatt uthålligt och uppfinningsrikt miljöarbete instiftar nu Naturvårdsverket ett nytt pris; Miljömålspriset. Vem eller vilka ska uppmärksammas och belönas för ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål?

Läs mer

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

30 december, 2018

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. De nya reglerna innebär att ett karensavdrag ersätter den nuvarande karensdagen. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Läs mer