Kategoriarkiv: Fastighet

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

25 januari, 2019

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Läs mer

Nya regler avseende energideklaration

18 december, 2018

Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

Läs mer

Övergångsperiod för utsläpp från vedeldning förlängs

12 december, 2018

Boverket förlänger övergångsperioden för ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Övergångsperioden gäller till den 30 september 2019. Då ska även den fördjupade konsekvensanalys som myndigheten fått i regeringsuppdrag att göra redovisas.

Läs mer

Reduktion av avgift och förändrade tidsfrister för handläggning

7 december, 2018

Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Det införs även nya regler om skriftlig information som byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren. De nya reglerna gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkommer till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019.

Läs mer

Nu är det dags att mäta radon

28 september, 2018

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021.

Läs mer

Nya Solelportalen

3 september, 2018

Energimyndigheten har lanserat en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Energimyndigheten vill på detta sätt underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.

Läs mer