Kategoriarkiv: Fastighet

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

16 januari, 2020

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. Läs mer

Boverket har upptäckt fel i vissa energideklarationer

4 december, 2019

Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration. Alla berörda byggnadsägare har fått brev som förklarar hur de ska agera för att få rätt klassning. Även energiexperter, som tar fram energideklarationer på uppdrag av en byggnadsägare, har fått information via e-post.

Läs mer

Boverkets regler för vedspisar tas bort

24 september, 2019

Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

Läs mer

Höjt rutavdrag för personer under 65 år

15 juli, 2019

Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Läs mer

Ändringar i energihushållningsreglerna

12 juli, 2019

Efter politisk samsyn om byggnaders energiprestanda nåtts släpper Boverket en remiss om uppdaterade energihushållningsregler. Förslaget innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid framräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energireglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Läs mer

Större frihet att bygga altaner

1 juli, 2019

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Läs mer

Så tillämpades plan- och bygglagen 2018

31 maj, 2019

Under 2018 vann 42 kommunomfattande översiktsplaner laga kraft. Antalet antagna detaljplaner har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren, det vill säga ca 1500 stycken. Ca var fjärde detaljplan som antas överklagas till Mark- och miljödomstolen. Endast ett fåtal procent av de antagna planerna upphävs. Ca 90 % av alla ärenden (lov, förhands- och villkorsbesked) avser bygglov.

Läs mer