Kategoriarkiv: Fastighet

Boverkets regler för vedspisar tas bort

24 september, 2019

Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

Läs mer

Höjt rutavdrag för personer under 65 år

15 juli, 2019

Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Läs mer

Ändringar i energihushållningsreglerna

12 juli, 2019

Efter politisk samsyn om byggnaders energiprestanda nåtts släpper Boverket en remiss om uppdaterade energihushållningsregler. Förslaget innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid framräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energireglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Läs mer

Större frihet att bygga altaner

1 juli, 2019

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Läs mer

Så tillämpades plan- och bygglagen 2018

31 maj, 2019

Under 2018 vann 42 kommunomfattande översiktsplaner laga kraft. Antalet antagna detaljplaner har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren, det vill säga ca 1500 stycken. Ca var fjärde detaljplan som antas överklagas till Mark- och miljödomstolen. Endast ett fåtal procent av de antagna planerna upphävs. Ca 90 % av alla ärenden (lov, förhands- och villkorsbesked) avser bygglov.

Läs mer

Boverket föreslår att regler för vedspisar tas bort

28 maj, 2019

Boverket beslutade år 2017 att införa ett nytt krav för byggnader med vedspisar främst avsedda för matlagning (köksspisar). Nu föreslår Boverket att reglerna för köksspisar tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

Läs mer

Ansök om stöd för energikartläggning

8 april, 2019

En energikartläggning får Ert företag att växa. Förutom minskade kostnader kan en kartläggning leda till nya arbetsmetoder, teknikutveckling och så klart en positiv inverkan på klimatet. Små och medelstora företag kan få ekonomiskt stöd med upp till 50 procent för en energikartläggning, maxbelopp 50.000 kr. Ansök senast 30 april 2019! Läs mer

Uppdaterade regler om stickproppar och uttag

2 april, 2019

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut om nya föreskrifter om stickproppar och uttag. De nya föreskrifterna innebär en anpassning efter de standarder som gäller från den 1 april 2019 inom EU och i Sverige.

Läs mer