Kategoriarkiv: Kemikalier

Nu är SCIP-databasen öppen

29 oktober, 2020

Företag som levererar en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne (Substance of Very High Concern) som finns upptaget på EU:s kandidatförteckning, måste från och med 5 januari 2021 registrera information om det i ECHA:s nya databas SCIP.

Läs mer

Kemikalieskatten har begränsad effekt

1 oktober, 2020

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har utvärderat kemikalieskatten på regeringens uppdrag och lämnat in rapporten ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik” till finansdepartementet. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i människors hemmiljö till följd av kemikalieskatten.

Läs mer

Ny europeisk databas ska främja giftfria kretslopp

13 juli, 2020

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har fått i uppdrag att utveckla den så kallade SCIP-databasen. Där ska leverantörer av varor från och med nästa år anmäla ifall varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Syftet är att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet.

Läs mer

Två nya handböcker om brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

30 juni, 2020

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.

Läs mer

Förslag på ändringar i KemIs föreskrifter om bekämpningsmedel

15 juni, 2020

Kemikalieinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna om bekämpningsmedel, KIFS 2008:3. Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

Läs mer

Översyn av växtskyddsmedelsförordningen

1 juni, 2020

Växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna inom EU uppfyller i stort sitt syfte men genomförandet kan förbättras. Det konstaterar EU-kommissionen i en utvärdering och föreslår en rad förbättringsåtgärder.

Läs mer

Fem europeiska myndigheter samarbetar för att förbjuda PFAS

11 maj, 2020

Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället. Som en del av arbetet har en enkät tagits fram där bland annat företag nu har möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer