Kategoriarkiv: Kemikalier

Tillfälliga regler för desinfektionsmedel

8 april, 2020

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller till och med den 30 december. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Läs mer

EU-samarbete nyckeln för giftfri miljö

1 april, 2020

Halterna av flera särskilt farliga ämnen minskar tack vare regelutveckling inom EU. Det visar Kemikalieinspektionens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samtidigt ger ökad kemikalie- och varuproduktion en ökad diffus spridning av farliga ämnen, vilket motverkar målet.

Läs mer

Förenklingar avseende desinfektionsmedel

25 mars, 2020

Kemikalieinspektionen accepterar nu avvikelse från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Detta gäller hand- och ytdesinfektion som ska användas inom sjukvården eller annan yrkesmässig verksamhet. Förutom svenska, accepterar Kemikalieinspektionen också att märkning och säkerhetsdatablad är skriven på engelska, danska eller norska. Myndigheten ger även undantag från kravet om godkännande för ytterligare ämnen. Från och med nu krävs inget produktgodkännande för desinfektionsmedel innehållande aktivt klor genererade med vissa metoder eller väteperoxid.

Läs mer

Stora brister i märkning av biocidbehandlade varor

4 mars, 2020

Det finns stora brister i märkningen av varor som är behandlade med biocider och utbredd okunskap om regelverket. Det visar Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om information om farliga ämnen i varor, som gjorts tillsammans med inspektörer från 71 kommuner i hela landet.

Läs mer

EU-gemensamt projekt gör tillsyn på e-handel

20 februari, 2020

Kemikalieinspektionen deltar under 2020 i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om e-handel. Inspektörer i 29 länder kommer bland annat att titta på om webbutiker följer gällande lagstiftning, till exempel kravet på att informera konsumenterna om farliga ämnen som kan finnas i produkter.

Läs mer

KemI föreslår strategi och nya mål för farliga ämnen

13 februari, 2020

Kemikalieinspektionen har i går överlämnat förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen. Förslagen är inriktade på att förebygga skadliga effekter på människor och miljö, och ska bidra till att stärka arbetet för att uppnå riksdagens miljömål och de globala målen för hållbar utveckling. Enligt förslaget till regeringen ska målen vara uppnådda 2030.

Läs mer

Otillåtna ämnen i drygt var fjärde elektrisk produkt

4 februari, 2020

Kemikalieinspektionens tillsyn av bland annat vanliga elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Det rör bland annat ämnen som bly och klorparaffiner.

Läs mer