Kategoriarkiv: Miljöfarlig verksamhet

Hur fungerar miljötillsynen?

14 maj, 2016

Det finns inte bara en sanning om hur miljötillsynen fungerar – utan många. Svaren från kommuner och länsstyrelser på två enkäter visar på stora skillnader i förutsättningar och genomförande. Målet är en likvärdig miljötillsyn oberoende av var i landet en verksamhet är belägen och oberoende av vilken myndighet som utför den. Regeringsuppdraget redovisades 11 maj 2016.

Läs mer

Isolermaterial kan vara farligt avfall

22 oktober, 2015

Byggisolermaterial kan innehålla CFC och klassas därmed som farligt avfall vid rivning. Exempel är cellplast som kan finnas i markskivor, isolering i väggar, i flytande golv och i kylrum. Naturvårdsverkets nya vägledning ska få fler att ta hand om avfallet på rätt sätt.

Läs mer

Ny version av bensinstationshandboken

9 april, 2015

En ny uppdaterad version av bensinstationshandboken finns nu tillgänglig. Den uppdaterade versionen ska ge en tydligare bild av regelverk och tillämpningar för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.

Läs mer

Nu är tilldelningen av utsläppsrätter klar

23 november, 2013

Naturvårdsverket har beslutat om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013-2020. Svenska industriföretag och värmeproducenter som omfattas av EU:s utsläppshandel får en tilldelning på 29,1 miljoner utsläppsrätter 2013. Antalet kommer att minska successivt till 19,95 miljoner till 2020.

Läs mer

Vägledning för statusrapport från industriutsläppsverksamheter

8 oktober, 2013

Från och med den 7 januari nästa år finns ett krav på befintliga verksamheter som berörs av industriutsläppsbestämmelserna att lämna in en statusrapport till tillsynsmyndigheten. Naturvårdsverket har nu skrivit ett utkast till en vägledning för denna statusrapport. Ungefär 30 industrigrenar påverkas av industriutsläppsbestämmelserna och det är alltså till dessa som Naturvårdsverket vänder sig med sin vägledning för statusraporten.

Läs mer

Ny förordning avseende miljöfarlig verksamhet

17 juli, 2013

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Närmare 5 000 företag i Sverige måste ha sådant tillstånd. Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av Miljöprövningsförordningen (2013:251). Den nya Miljöprövningsförordningen ersätter FMH-bilagan.

Läs mer