Kategoriarkiv: Miljöfarlig verksamhet

Vad får man för tillsynsavgiften?

17 januari, 2013

SKL har tagit fram en skrift för att ge företag svar på de vanligaste frågorna om vad som ingår i kommunens avgift för miljö- och hälsoskyddstillsyn och svara på frågan ”Vad betalar jag för?”

Läs mer

Uppdaterad vägledning om miljörapport och SMP

27 januari, 2011

För att ge dig bättre vägledning om hur du ska lämna miljörapport i Svenska Miljörapporteringsportalen,
SMP, har Naturvårdsverket reviderat sitt väglednings-PM. Den riktar sig både mot tillsynsmyndigheterna och verksamhetsutövarna vid de verksamheter som omfattas av kravet på miljörapport.

Läs mer

Miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffas

19 januari, 2010

Från och med den 1 januari 2010 har 33 kap. miljöbalken upphört att gälla. Upphävandet innebär att saneringsförsäkringen och miljöskadeförsäkringen tagits bort. Som en följd av detta upphör också verksamhetsutövarnas avgiftsskyldighet som tidigare reglerades i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring. Ni som bedriver miljöfarlig verksamhet kommer således inte att behöva erlägga några premier i fortsättningen. Eventuella utbetalningar kommer nu istället att belasta Naturvårdsverkets saneringsanslag vilka styrs av förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador.

Läs mer

Miljöbalkens försäkringar

11 maj, 2009

Observera att detta endast är ett förslag och ännu inte någon juridisk ändring. Regeringen har tagit fram ett lagförslag som medför att 33 kap. i Miljöbalken ska ändras den 1 januari 2010. Detta skulle innebära att miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffades till fördel av ett avgiftssystem. De som berörs av lagförslaget är främst de som bedriver en miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Det är dessa som enligt 33 kap. miljöbalken är bidragsskyldiga till försäkringarna. Avgiften uppgår idag till sju procent av tillsynsavgiften beräknat utifrån kostnaden för länsstyrelsens tillsyn oavsett vem som faktiskt bedriver tillsynen.

Läs mer

Förslag till höjda statliga avgifter för miljöfarlig verksamhet

24 september, 2008

Naturvårdsverket föreslår höjda årsavgifter för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Avgifterna regleras i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT). I genomsnitt föreslås att schablonavgifterna höjs med i storleksordningen 20 – 30 procent. För vissa verksamheter innebär det högre höjningar än så, andra får lägre och en del får sänkta avgifter. Genom förslaget beräknas högre intäkter öka kostnadstäckningen för domstolars och statliga myndigheters arbete från ca 65 procent till i storleksordningen 70 – 80 procent.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB