Kategoriarkiv: Offentlig upphandling

ESPD – en standardiserad egenförsäkran

22 februari, 2017

En av de praktiskt mest betydelsefulla nyheterna i den nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) är skyldigheten för upphandlande myndigheter att acceptera en standardiserad form av egen försäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Detta kallas ESPD (European Single Procurement Document).

Läs mer

e-Certis

17 februari, 2017

e-Certis är ett informationssystem som innehåller upplysningar om de vanligaste typerna av bevis avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav i offentliga upphandlingar som finns i medlemsstaterna i EU. e-Certis innehåller alltså inte information om enskilda företag eller intyg i elektronisk form utan information om vilka intyg som utfärdas och används i de olika medlemsstaterna.

Läs mer

Ny upphandlingslagstiftning

26 december, 2016

Efter mycket försening träder den nya upphandlingslagstiftningen ikraft den 1 januari 2017.  EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts.

Läs mer

Nya konkurrensskadelagen

21 december, 2016

Den 27 december träder den nya konkurrensskadelagen i kraft. Med stöd av lagen underlättas möjligheterna att få skadestånd för företag och konsumenter som har lidit skada, till exempel på grund av en kartell.

Läs mer

Nya upphandlingslagar

27 november, 2016

EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att nuvarande LOU och LUF upphör och kommer ersättas med helt nya lagar. Dessutom införs LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner.

Läs mer

Nytt upphandlingsstöd

6 oktober, 2016

Nu har Upphandlingsmyndigheten kompletterat sitt upphandlingsstöd med en frågeportal dit man kan vända sig med sina frågor.

Läs mer

Tillsyn av upphandlingar ger resultat

14 maj, 2016

Flertalet av de upphandlande myndigheter som har varit föremål för Konkurrensverkets tillsynsbeslut ändrar i sina rutiner. Det framgår av en kartläggning som Konkurrensverket har gjort.

Läs mer

Buying green

3 maj, 2016

Europeiska kommissionen har nu publicerat en omarbetad version av ”Buying green”, en handbok för att hjälpa offentliga myndigheter att köpa varor och tjänster med lägre miljöpåverkan.

Läs mer