Kategoriarkiv: Transport

18 000 återkallade körkort under första halvåret

10 juli, 2019

Under första halvåret av 2019 har Transportstyrelsen återkallat 18 352 körkort. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med året innan. Körkort som återkallas på grund av rattfylleri ökar i landet med 13,8 procent, men variationerna mellan länen är stora.

Läs mer

Enklare regler för att redovisa arbetstid

28 juni, 2019

Transportstyrelsen har tagit fram nya regler som ska underlätta för transportföretagen att redovisa arbetstid. Föreskrifterna om arbetstid vid visst vägtransportarbete har nu kompletterats med allmänna råd om register över arbetstid.

Läs mer

Förslag till ändringar i ADR-S och RID-S 2019

12 juni, 2019

De senast reviderade bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019) respektive järnväg (RID-S 2019) trädde ikraft januari 2019. Nu välkomnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

Läs mer

Upphävda beslut om TMA-fordon

11 juni, 2019

Arbetsmiljöverket upphäver ett flertal generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator, så kallade skyddsfordon).

Läs mer

Många justerade avgifter i årets förslag

6 juni, 2019

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter, både sänkningar och höjningar inför 2020. En höjning som berör många är körkortsavgiften, som föreslås öka med 30 kronor till 280 kronor. Samtidigt föreslås en sänkning av avgiften för registreringsskylt med 10 kronor till 80 kronor. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Läs mer

Förslag om nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

4 juni, 2019

I genomförandet av EU:s energiunion presenterade EU-kommissionen ett förslag till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda, som en del av paketet ”Ren energi för alla i Europa”. Artikel 8 i direktivet har därför reviderats och innehåller nu nya bestämmelser om elektromobilitet. Regeringen gav Boverket i uppdrag att föreslå hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på laddinfrastuktur för elfordon.

Läs mer

Skärpta krav på vinterdäck på tunga fordon

28 maj, 2019

Transportstyrelsen har ändrat reglerna om vinterdäck på tunga fordon och släpvagnar. Från och med den 1 juni gäller att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul under perioden 1 december – 31 mars när det är vinterväglag. De nya reglerna börjar användas 2019.

Läs mer

Andelen fossilt minskar i transportsektorn

20 maj, 2019

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybart ökar. Samtidigt minskar andelen fossilt i transportsektorn till 75 procent år 2017 jämfört med 78 procent året innan. Det visar Energimyndighetens årliga rapport Energiindikatorer. Läs mer

Incidentrapportering inom transportsektorn

1 mars, 2019

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom transportsektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Transportstyrelsen. Själva incidentrapporteringen sker sedan till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer