Koldioxidutsläppen från trafiken ökar

27 februari, 2019

Koldioxidutsläppen från vägtrafiken ökar igen efter flera års minskning. Huvudorsaken är den ökande lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel inte fortsatt öka. Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018.

Läs mer

Månadsbrev – februari 2019

25 februari, 2019

Under januari tilldelades de första registreringsskyltarna med det nya formatet för registreringsnummer och EU röstade igenom reviderade ekodesignförordningar för flera produktgrupper.

Läs mer

Nytt utbildningsmaterial från Elsäkerhetsverket

23 februari, 2019

Elsäkerhetsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial som beskriver vad auktorisation är, vilka krav som ställs för att bli elinstallatör och hur man ansöker om att få tillträde till yrket. Materialet vänder sig till utbildare och yrkesvägledare inom elområdet. Läs mer

Ny utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

21 februari, 2019

Kemikalieinspektionens bedömningar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i den fördjupade utvärderingen visar att målet inte är uppnått och inte kommer att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. På längre sikt finns det dock goda förutsättningar för att kunna hantera kemiska ämnen så att de inte leder till skador på människa eller miljö, eller förorenar våra livsmedel och vår omgivning.

Läs mer

Förbjudna kemikalier i reklamartiklar

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av hälso- och miljöfarliga ämnen i reklamartiklar som delas ut gratis. 20 av 115 granskade varor innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier.

Läs mer

Utökad vägledning om livscykelanalyser

20 februari, 2019

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en utökad vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan. Vägledningen finns på Boverkets webbplats och ger mer kunskap om metoden för att beräkna en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. Allt ifrån utvinning av råvaror till byggande, förvaltning samt återvinning och avfallshantering när byggnaden rivs. Läs mer