OHSAS 18001:2007 / ISO 45001

 

Arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001:2007 (och snart ISO 45001)

Ett ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 används som verktyg för att förbättra arbetsmiljöprestanda och att hantera arbetsmiljörisker. Att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att tydligt visa för sina nuvarande och framtida anställda att deras arbetsmiljö är viktig och att ni som företag aktivt arbetar för att skapa en bättre och säkrar arbetsplats samt att ni efterlever tillämplig lagstiftning.

OHSAS är en förkortning för ”Occupational Health and Safety Assessment Specification” och standarden togs fram som ett internationellt samarbete mellan olika länders standardiseringsorgan, certifieringsföretag och näringslivsrepresentanter. Idag är inte standarden en ISO-standard men internationellt arbetar man för att den under första kvartalet 2018 kommer presenteras som en sådan och då kommer den att heta ISO 45001.

Under de senaste åren har arbetsmiljölagstiftningen blivit tydligare och kraven på företagen ökar. Att ha en välmående och trivsam arbetsplats har blivit en kvalitetsfaktor i samhället och en bättre arbetsmiljö är något som alla företag ständigt arbetar med. Riskbaserat arbetssätt minskar sjukfrånvaro, olycksfall och tillbud. Standarden hjälper till att lyfta arbetsmiljöfrågorna till ledningen samt hjälper till att systematisera arbetssätt.

 

Fördelar med ett ledningssystem:

 • Säkerställer att ständiga förbättringar sker i verksamheten
 • Riskbaserat angreppssätt med förebyggande åtgärder minskar kostnader
 • Förbättrar medarbetarnas delaktighet
 • Säkerställer efterlevnad av lagar och andra krav
 • Ökar personalens motivation för säkerhet, välmående och hälsa
 • Ökar möjligheten att Ni ses som den goda arbetsgivaren
 • Tar hänsyn till organisatoriska och sociala aspekter i Er arbetsmiljö
 • Återkommande kontroller av arbetsmiljön för Er personal
 • Tydligare ansvars- och befogenhetsfördelning
 • Ökad lönsamhet och effektivitet – minskade kostnader
 • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används
 • m.m.

 

Offertförfrågan

captcha