Tillsyn, tillstånd och MKB

899Bedriver Ni tillståndspliktig verksamhet? Vi har stor erfarenhet av tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, miljörapporter, samråd, tillsynsbesök och periodiska besiktningar. En verksamhet kan bli tillståndpliktig för många olika saker; miljöfarlig verksamhet, import av kemikalier, överlåtelse av farliga kemikalier, livsmedelsanläggning, spridning av bekämpningsmedel m.m. Låt Altea hjälpa Er för en smidig tillståndsprocess!

 

Tillsyn

 

inspe2Många organisationer upplever en oro och osäkerhet inför ett tillsynsbesök, oavsett om det handlar om miljö eller arbetsmiljö. Vi hjälper Er gärna inför tillsynsbesök och säkerställer att verksamheten och Er dokumentation uppfyller gällande krav. Vi kan även närvara under tillsynsbesöket och på så sätt avlasta Er.

 

 

Miljörapporter och periodiska besiktningar

Att bedriva miljöfarlig verksamhet kan föra med sig krav på miljörapporter, samråd och periodiska besiktningar. Detta är något som Altea har mycket erfarenhet av. Låt oss hjälpa Ert företag oavsett om Ni bedriver C- eller A-verksamhet.